بی حالتی
آدمی باید که بیحالت نباشد هیچگاه
گر لبِ خندان نباشد، چشم گریان هم خوش‌ست