ابر شو
آسمان شو، ابر شو، باران ببار
آب اندر ناودان، ناید به کار