طرز فکر
زندگی دشمن شما نیست، اما طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد.