خدای برتر
چگونه وقتی خدایی داریم که برتر از همه چیز است ومارا دوست دارد بخود اجازه میدهیم نا امید شویم.!!!!