آسمان آبی

آدمهای سر به زیر حتما در چاله نخواهند افتاد ,اما هیچ گاه آسمان آبی را نخواهند دید. .  سخن بزرگان