تولد و مرگ
تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ، فاصله این دو را زندگی کنیم