مداو.مت
آنچه در موفقیت ,نقش مهمتری دارد,مداومت ,تلاش ,دانش و بکار گیری آن است .