دشمنی و غم
دشمنی هیچکس را در دل راه نده، این کار تـو را همیشه غمگین نگه می دارد