آیندگان و گذشتگان
کاش قبل ار آنکه عبرت آیندگان شویم... از گذشتگان پند بگیریم.