برکات
هدف زمانی خود را نشان میدهد که به فراوانی و برکاتی که در جهان است و میتواند در اختیار ما قرار بگیرد ایمان داشته باشیم