خلاقیت
انسانی که قادر به آفرینندگی نیست طالب نابود ساختن است