عدالت چیست؟
اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد