بخشندگی و مهربانی
آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟