موفقیت چیست؟
موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است