کشتی
برای کشتی‌ای که عازم هیچ بندری نیست، باد موافق معنا ندارد