توسعه زندگی
زندگی به تناسب شهامت آدمی گسترش یا فروکش می‌یابد