تکرار

اگر همیشه همان کاری بکنید را که انجام می داده اید,فقط بهمان چیزی میرسید که همیشه داشته اید. .  سخن بزرگان