زبان
زبان یگانه آلت تیزی است که با استعمال زیاد تیزتر می گردد