الگوی انسانی
الگوی انسانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست