دگراندیشان
هنگامی که همه مانند یکدیگر می اندیشند، در واقع کسی نمی اندیشد