میوه پیروزی
مردان کامیاب غالبا از شکست میوه ی پیروزی چیده اند