سیب و دانه

در میان هر سیب دانه ی محدودیست

در دل هر دانه سیبها نامحدود

چیستانیست عجیب

دانه باشیم نه سیب