رمز موفقیت

رمز موفقیت,افسوس نخوردن برای گذشته غنیمت شمردن حال و امید به آینده است.  سخن بزرگان