فراورش وقت
وقت ماده خام زندگی است . شما چطور آن را عمل می آورید؟