والدین
مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند