خاموشی
برای نادان پیرایه ای سزاوارتر و زیباتر از خاموشی نیست