خطرناکترین کلمات
بدترین و خطرناکترین کلمات اینست: «همه این جورند»