اوریجینال

با تقلید کورکورانه از الگوهای ضعیف تبدیل به یک کپی نشو.

خداوند تو را اوریجینال خلق کرده است.