چاپلوسی
چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند