علم و ثروت
علمی که تو را اصلاح نکند گمراهی است و مالی که تو را سود ندهد وبال است