علت شکست
وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست