خنده و گریه
با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی