منصب و پست

اسکندر یکی از نخبگان را از مسوولیتی که داشت عزل کرد و کاری پست به او داد . روزی اسکندر به او گفت : حالا ، حال و روزت چه طور است ؟
گفت : " مرد به خاطر منصبش بزرگ و شریف نمی شود بلکه منصب است که به اندازه مرد بزرگ و شریف می شود ، پس مرد هر جا که هست باید پاک ، عادل و با انصاف باشد ."
اسکندر از پاسخ او خوشش آمد و او را به جای اول برگرداند.
بایدت منصب بلند بکوش         تا به فضل و هنر کنی پیوند
نه به منصب بلندی مرد          بلکه منصب شود به مرد بلند