کاربرد چراغ
نا بینایی در شب چراغ به دست و سبو بر دوش بر راهی می رفت یکی او را گفت توکه چیزی نمی بینی چراغ به چه کارت می اید گفت چراغ از بهر کور دلان تاریک اندیش است تا به من تنه نزنند و سبوی مرا نشکنند