خوی بت پرستی
برای اینکه بت پرست نباشی ،کافی نیست که بتها را شکسته باشی ،باید خوی بت پرستی را ترک گفته باشی