اسراف محبت
دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است