سیب باش
اگرنمیتوانی بالا بروی،سیب باش تاباافتادنت اندیشه ای رابالا ببری