حیات دوباره
عشق ما را می کشد تا دوباره حیاتمان بخشد