شاه کلید
عشق شاه کلیدی است که تمام دهلیزهای قلب را میگشاید