خوشبختی دو طرفه
عشق خوشبختی است که دو طرف برای هم ایجاد می کنند