خودخواه
خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد