خرد و آزادی
بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است