وجدان
وجدانت را مجبور مکن که نفهمد آن چه را که می بیند