کار خیر
اولین مرحله انجام کار خیر، تمایل به آن است.