آرمان و انگیزه
آرمان و انگیزه هویدا ، ویژگی آدم کار آمد است