بزرگترین صدقه
بزرگ ترین صدقه.دادن خوشی به دیگران است