اقبال
اگر هر قدمی برداشته می شود  با یاد خدا باشد تصور کنید چه اقبالی در هر لحظه وجود دارد