فرصتها
فرصت ها با خلاقیت به دست می ایند نه با شانس