نیاز واقعی
اگر چیزی را می خواستم و ان را به دست نیاوردم شاید به ان نیاز نداشتم