تسخیر عظمت
کسی که بخواهد با تواضع خو بگیرد عظمت را تسخیر خواهد کرد